Una de les nostres especialitats, és la reforma i rehabilitació d'instal·lacions elèctriques de locals, d'edificis i pàrkings, i d'instal·lacions d'aigua. Realitzem un estudi previ del estat de la instal·lació per determinar la necessitat de cada cas, per esmenar els defectes complint amb la normativa vigent i valorar si requereix una reforma parcial o integral.

Legalitzacions instal·lacions elèctriques

El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) vigent, aprovat mitjançant el Reial Decret 842/2002, estableix entre altres obligacions, la de realitzar una inspecció periòdica cada 10 anys de las instal·lacions elèctriques comuns d'edificis de vivendes de potencia total instal·lada superior a 100 KW.

A Catalunya s'han publicat 2 instruccions, la Instrucció 10/2005, modificada per la Instrucció 3/2010, que prorrogava fins el 19-03-2011 el termini per realitzar la inspecció de dites instal·lacions. Superat aquest termini, sense que totes les instal·lacions existents haguessin sigut inspeccionades, el passat mes de juliol la Generalitat de Catalunya va publicar una nova instrucció, la Instrucció 9/2012, la qual no s'estableix nous terminis.

El fet de legalitzar la instal·lació significa haver de posar en normativa dita instal·lació, en funció de l'estat de la instal·lació pot no haver-se de modificar res o en alguns casos realitzar una reforma integral, sempre que aquesta reforma no superi el 50% de la instal·lació i en funció de la edat de la finca (la data del registre cadastral de la finca determinarà a quin reglament electrotècnic ens haurem d'acollir, al RBT anterior al del any 1973 o al RBT vigent del any 1973 fins al actual REBT del 2002) ens podrem acollir a la instrucció 9/2012, en el cas contrari haurem de legalitzar la instal·lació segons l'actual REBT del 2002.

Reformes d'escomeses i brancs d'aigua

El Codi Tècnic d'Edificació (CTE), aprovat per RD 314/2006, de 17 de març (BOE de 28-03-2006) és un instrument legal que fixa les normes bàsiques de qualitat dels edificis i les seves instal·lacions, en els diferents àmbits (seguretat estructural, protecció contra incendis, salubritat, protecció contra el soroll, estalvi energètic i accessibilitat per a personal amb mobilitat reduïda). 

Respecte a l'aigua de consum, estableix les normes que s'han de seguir en els edificis i instal·lacions de nova construcció, ampliació, modificació, reforma o rehabilitació amb la finalitat que es compleixin mesures d'estalvi d'aigua i eficiència energètica d'una banda, i per una altra que no s'alteri l'aptitud de l'aigua per al consum, aportant cabals suficients per al seu funcionament. El CTE deroga, entre altra normativa, l'Ordre de 9 de desembre de 1975, per la qual s'aproven les Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua.

Les condicions de subministrament d'aigua vénen recollides a l'article 13.4 del CTE i desenvolupats a la Secció HS4 del mateix.

Aquestes normes seran d'aplicació a les instal·lacions de subministrament d'aigua de tots els edificis de nova construcció, així com a les ampliacions, modificacions, reformes o rehabilitacions de les instal·lacions existents quan s'ampliï el nombre o la capacitat dels aparells receptors (aixetes, vàter, banyera, bidet, etc...) existents a la instal·lació.

La Secció HS4 del CTE desenvolupa els elements que han de configurar una instal·lació d'aigua de consum, incloent la protecció contra retorns, disseny i manteniment de les instal·lacions, senyalització, dispositius d'estalvi d'aigua, etc..., tant per la xarxa d'aigua freda com per a la d'aigua calenta sanitària.